WMHWB Forum - Get involved

Welsh Below / Cymraeg Isod

Would you like to influence decision making about Mental Health Services in Wales?
 

You can do this by becoming a volunteer national member of the Wales Mental Health and Well-being Forum. There are currently opportunities for people who have personal experience of Mental Health Services and their carers, friends and family. In particular the Forum is looking to increase diversity by inviting those who have experience of using services or who provide care and support, from a wide range of groups. 

The Forum brings together individual representatives from the Local Partnership Boards across Wales, the members of the National Partnership Board and ten service users and carers appointed into national roles.

This recruitment drive is for the national members role only. Please note this is an un-paid vountary role.

Since the Forum was established in 2013 the Forum has influenced positive change in Mental Health services and continues to respond to policy and ongoing strategy and delivery plan development. The Forum provides a perspective of the personal experiences of the members i.e. those using mental health services and their carers, friends and family.

To be effective, it is important that the Forum membership represents the diversity of our country and includes a strong voice for people who experience a range of disadvantages. We are therefore looking for people with personal experience of mental health services who will enhance the makeup of the Forum in a number of ways. We are looking for people to help support communities from across Wales and to ensure that existing network are engaged in the work of the Forum. In particular we are looking to increase diversity by inviting service user and carer representatives from the following backgrounds: 

 • Members of black and minority ethnic groups
 • People with experience of specialist services e.g. Forensic Psychiatry, Eating Disorder Services, Neuropsychiatry, Personality Disorder Services
 • Members of the LGBTQA+ community
 • People who have experience of homelessness
 • Prisoners and those with experience of prison
 • People living with physical or sensory impairment or disability
 • Members of the Gypsy / Traveller community
 • People with experience of seeking asylum in Wales
 • Older People
 • Young people experiencing transition to adult mental health services
 • Expectant parents and parents of a young child / children
 • Veterans
 • People from minority religious/faith groups
 • Others who feel excluded e.g. financially or digitally

If you are passionate about improving mental health for all our communities, then please get in touch.

How to apply:

To find out if this is the right opportunity for you please download the information pack and role profile:

Information Pack and Role Profile here (word)

Informaiton Pack and Role Profile here (pdf).

You can find the the expression of interest form here

You can find the Diversity Monitoring Form here

Or you can email mhforum@practicesoutions-ltd.co.uk

You can also give us a call 01443 808060 / 07563 928694 for a friendly conversation with Joanne Jones, Relationship and Client Experience Lead for Wales Mental Health and Wellbeing Forum

Practice Solutions manages the recruitment process on behealf of the Forum and is committed to being transparent about how it collects and uses that data and to meeting its data protection obligations. You can read our GDPR statement here.

---

Hoffech chi ddylanwadu ar benderfyniadau a gymerir am Wasanaethau Iechyd Meddwl yng Nghymru?

Gallwch wneud hyn drwy ddod yn aelod o Fforwm Iechyd Meddwl a Lles Cymru. Ar hyn o bryd mae cyfleoedd gwirfoddoli i bobl sydd â phrofiad personol o’r Gwasanaethau Iechyd Meddwl a’u gofalwyr, ffrindiau a theulu.

Mae’r Fforwm yn dwyn at ei gilydd y defnyddiwr gwasanaeth a gofalwyr sy’n gynrychiolwyr o’r Byrddau Partneriaeth Lleol ledled Cymru, y defnyddiwr gwasanaeth ac aelodau-ofalwyr y Bwrdd Partneriaeth Cenedlaethol a deg o ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr a benodwyd i rolau cenedlaethol.

Mae’r ymgyrch recriwtio hon ar gyfer rôl aelodau cenedlaethol yn unig. Nodwch os gwelwch yn dda bod hon yn rôl wirfoddol, ddi-dâl

Ers sefydlu’r Fforwm yn 2013 mae’r aelodau wedi cynhyrchu nifer o bapurau ar amrywiol bynciau. Mae’r rhain wedi dylanwadu ar newid ac wedi arwain at nifer o argymhellion i’r Bwrdd Partneriaeth Cenedlaethol. Mae’r Fforwm yn parhau i ymateb i bolisi a datblygiad strategaeth a chynllun cyflenwi drwy ddarparu safbwynt profiadau personol yr aelodau h.y. y sawl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl a’u gofalwyr, ffrindiau a theulu.

I fod yn effeithiol, mae’n bwysig bod aelodaeth y Fforwm yn cynrychioli amrywiaeth ein gwlad ac yn cynnwys llais cryf i bobl sy’n profi amrediad o anfanteision. Rydym felly yn chwilio am bobl gyda phrofiad personol o wasanaethau iechyd meddwl a fydd yn gwella cyfansoddiad y Fforwm mewn nifer o ffyrdd. Yn benodol, rydym eisiau cynyddu amrywiaeth drwy wahodd defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr o’r cefndiroedd canlynol i fod yn gynrychiolwyr:

 • Aelodau o grwpiau du a lleiafrifoedd ethnig
 • Pobl â phrofiad o wasanaethau arbenigol e.e. Seiciatreg Fforensig, Gwasanaethau Anhwylder Bwyta, Niwroseiciatreg, Gwasanaethau Anhwylder Personoliaeth
 • Aelodau’r gymuned LGBTQA+
 • Pobl gyda phrofiad o ddigartrefedd
 • Carcharorion a rhai gyda phrofiad o’r carchar
 • Pobl sy’n byw gydag anallu neu anabledd corfforol neu nam ar y synhwyrau
 • Aelodau o’r gymuned sipsiwn/teithwyr
 • Pobl â phrofiad o geisio lloches yng Nghymru
 • Pobl Hŷn
 • Pobl ifanc sy’n pontio i’r gwasanaethau iechyd meddwl i oedolion
 • Rhieni sy’n disgwyl a rhieni plentyn/plant ifanc
 • Cyn-filwyr
 • Pobl o grwpiau crefydd/ffydd leiafrifol
 • Eraill sy’n teimlo eu bod yn cael eu hallgau e.e. yn ariannol neu’n ddigidol

Sut i wneud cais:

I weld os mai dyma’r cyfle iawn i chi lawrlwythwch y Pecyn Gwybodaeth llawn a Phroffil y Rôl yma fel ffeil Word neu cliciwch yma ar gyfer y PDF .

Mae’r un ffurflen mynegiant o ddiddordeb i’w gweld yma

Mae’r Ffurflen Monitro Amrywiaeth i’w gweld yma

Neu gallwch ebostio mhforum@practicesoutions-ltd.co.uk.

Gallwch hefyd ein ffonio ar 01443 808060 / 07563 928694 i gael sgwrs gyfeillgar gyda Joanne Jones, Arweinydd Cydberthynas a Phrofiad Cleient ar gyfer Fforwm Iechyd Meddwl a Lles Cymru

Mae Practice Solutions yn rheoli’r broses recriwtio ar ran y Fforwm ac mae’n ymroddedig i fod yn agored o ran sut mae’n casglu data ac yn defnyddio’r data hwnnw a sut mae’n bodloni ei rwymedigaethau diogelu data. Mae ein datganiad GDPR i’w weld yma.

Email Signup

Sign up with your email address to receive news and updates