Social Care Workforce Health and Wellbeing Framework

Jump to Welsh

Jump to engagement events

The delivery of social care is completely dependent on the people working in social care, who have continued to provide quality care and support through these most difficult and challenging of times. Everyone understands the immense pressures that you have been under and the care, dedication and commitment that staff like you have made every day. The health and wellbeing of the workforce is now even more important.

Social Care Wales has placed health and wellbeing at the forefront of its workforce strategy and has asked Practice Solutions to help develop a health and wellbeing framework.

This project will shine a light on health and wellbeing and how it is measured.

The project will also consider what you expect of your employer and, in turn, what your employer expects of you, the priorities for good health and well-being, and what more needs to be done to improve it.

We need as many of the workforce as possible, from as wide an area as possible, to feed into this project and their input is vital, as this work is key to wellbeing. The findings of our first pre-Christmas engagement phase, have helped us to develop a draft model. The next phase of workforce engagment gives the workforce the chance to feedback on the model through our engagement events.

Join our virtual workforce viewpoint panel events

The purpose of this second series of events is to get your feedback on the draft model which has been developed from research and feedback. The model will form part of proposals for a health and wellbeing framework, and we are keen to have your comments on it and what Social Care Wales needs to consider for successful implementation.

You don’t need to have attended the first session to be involved, but it would be helpful if you had. All sessions are national, so please chose whichever suits you. All sessions may be run bilingually.

Events held between 22 April and 6 May 2021:

Your views are important in making sure this health and wellbeing framework reflects what the workforce need so that you are properly supported. 

We put in place a variety of ways for you to let us know what you think about health and wellbeing and other factors which create a good working environment and culture:

 

Fframwaith iechyd a lles y gweithlu gofal cymdeithasol

Mae cyflenwad gofal cymdeithasol yn gwbl ddibynnol ar y bobl sy’n gweithio mewn gofal cymdeithasol, sydd wedi parhau i roi gofal a chefnogaeth o ansawdd yn ystod yr amserau anodd a heriol yma. Mae pawb yn deall y pwysau anferth sydd wedi bod arnoch chi a’r gofal, ymroddiad ac ymrwymiad y mae staff fel chi’n dangos pob dydd.  Mae iechyd a lles y gweithlu’n fwy pwysig nag erioed nawr..

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi gosod iechyd a lles yn rheng flaen ei strategaeth i’r gweithlu ac wedi gofyn i Practice Solutions helpu i ddatblygu fframwaith iechyd a lles. Bydd y prosiect yma’n taflu goleuni ar iechyd a lles a sut maen nhw’n cael eu mesur.  Bydd y prosiect yn ystyried hefyd yr hyn yr ydych yn ei ddisgwyl gan eich cyflogwr ac, yna, yr hyn mae eich cyflogwr yn ei ddisgwyl oddi wrthych chi, y blaenoriaethau ar gyfer iechyd a lles da, a’r hyn sydd angen ei wneud yn fwy i’w wella.

Mae angen cynifer o’r gweithlu â phosibl arnom ni, o feysydd mor eang â phosibl, i fwydo’r prosiect yma ac mae eu mewnbwn yn hanfodol, gan fod y gwaith yma’n allweddol i les. Bydd canfyddiadau’r cam cyntaf yma cyn y Nadolig yn ein helpu i ddatblygu arolwg iechyd a lles helaeth a fframwaith llywodraethiant staff yn y flwyddyn newydd a fydd, yn hanfodol, yn ysbrydoli’r Fframwaith Iechyd a Lles newydd.

Mae eich barn yn bwysig er mwyn i ni wneud yn siŵr bod y fframwaith iechyd a lles yma’n adlewyrchu’r hyn sydd ei angen ar y gweithlu fel eich bod yn cael eich cefnogi’n iawn.

Rydym yn cyflwyno nifer o ffyrdd i chi allu dweud yr hyn yr ydych yn ei feddwl am iechyd a lles a ffactorau eraill sy’n creu amgylchedd gwaith a diwylliant da.

 

Trwy gyfres o ddigwyddiadau rhithiol panel barn y gweithlu

Cynhaliwyd pump ar hugain o ddigwyddiadau rhithwir ym mis Ionawr a mynychodd pobl o bob rhanbarth yng Nghymru i roi eu barn.

Mae cyfle o hyd i gyflwyno'ch barn a gallwch ddweud wrthym beth sy'n cefnogi'ch lles yn y gwaith?

  • Cyflwynwch eich sylwadau yn y blwch isod.
  • Cliciwch yma a dywedwch wrthym beth sy’n cefnogi’ch lles yn y gwaith
  • Danfonwch e-bost at Glenda George ar wellbeing@practicesolutions-ltd.co.uk
  • Neu ffoniwch 01443 742384 am ragor o wybodaeth neu drafodaethau

Submit your thoughts here, if you wish to remain annonymous please leave blank name and email /

Cyflwynwch eich sylwadau yma, os ydych chi'n dymuno aros yn anhysbys gadewch y blychau enw ac e-bost yn wag:

 

Email Signup

Sign up with your email address to receive news and updates